Milline turundusstrateegia valida? 4+1 peamist võimalust.

Milline turundusstrateegia valida? 4+1 peamist võimalust.

 

Milline turundusstrateegia valida, sõltub alati konkreetsest tootest ning turust. Ka võib sama toote turundamine mitmele sihtrühmale nõuda mitme turundusstrateegia paralleelset kasutamist. 

Iga turundusstrateegia aluseks on klassikaline 4P turundusstrateegia raamistik. Sellest on arenenud ka teised turundusstrateegia raamistikud, näiteks 7P, turundusstrateegia.

Tänapäeval on möödapääsmatult oluline ka digitaalne turundus, mis keskendub digitaalsetele kanalitele ja tarbijate käitumisele veebis.

Käesolevas blogipostituses vaatame, mida kujutavad endast erinevad turundusstrateegiad ning miks ja kuidas rakendada neid oma ettevõtte hüvanguks.

Sisukord:
1.   Mis on 4P turundusstrateegia?
2.   Mis on 7P turundusstateegia?
3.   Mis on Mintzbergi 5P mudel?
4.   Mis on AIDA mudel?

Mis on 4p turundusstrateegia?

4P turundusstrateegia on traditsiooniline turundusstrateegia, mis keskendub neljale peamisele turunduselemendile – tootele, hinnale, müügikohtadele ning turunduskanalitele. 

4P turundusstrateegia koosneb järgmistest elementidest:

Mis on 4p turundusstrateegia?
01.

Toode (Product)

Esimene P keskendub ettevõtte toodetele või teenustele. See hõlmab toote või teenuse omaduste, kvaliteedi, brändi, pakendi, disaini ja muu sellise määratlemist. Ettevõtte eesmärk on luua toode, mis vastab sihtgrupi vajadustele ja soovidele, pakub neile väärtust ja eristub konkurentide analoogidest.

02.

Hind (Price)

Teine P keskendub toote hinna kujundamisele. Ettevõte peab määrama tootele õige hinna, mis võtab arvesse selle tootmiskulusid, sihtgrupi hinnatundlikkust, konkurentide hinnataset ja ettevõtte eesmärke. Õige hinnakujundus mõjutab otseselt toote müügiedu ja ettevõtte kasumit.

03.

Koht (Place) 

Kolmas P keskendub toote levitamisele ehk selle sihtgrupile kättesaadavaks tegemisele. See hõlmab müügikohtade valikut, ladustamist ning tarnelogistikat.

04.

Turunduskanalid (Promotion)

Neljas P keskendub turunduskanalitele ja  turundustegevustele, mida ettevõte kasutab, et toode jõuaks sihtgrupini. See hõlmab reklaami, müügiedenduste, avalike suhete, sisuturunduse ja muude turundustegevuste kasutamist.

Mis on 7P turundusstrateegia?

Mis on 7P turundusstrateegia?

7P turundusstrateegia on traditsioonilise 4P turundusstrateegia edasiarendus, mis sisaldab veel kolme täiendavat elementi.

7P raamistik võimaldab ettevõttel sügavamalt analüüsida ja määratleda oma turundustegevuste erinevaid aspekte.

See aitab tagada tervikliku ja tõhusa turunduse.

7P turundusstrateegia koosneb järgmistest elementidest:

01.

Toode (Product)

Nagu traditsioonilise 4P turundusstrateegia puhul, keskendub see element ettevõtte toodete või teenuste omadustele, kvaliteedile, brändingule, pakendile, disainile ja muule sarnasele. Toode peab vastama tarbijate vajadustele ning soovidele ja eristuma konkurentidest.

02.

Hind (Price)

Hinnakujundus on seotud toote hinna määramisega ja võtab arvesse selle tootmiskulusid, sihtgrupi hinnatundlikkust, konkurentide hinnataset ja ettevõtte eesmärke. Õige hinnakujundus võib mõjub toote müüki ning ettevõtte kasumit ja turupositsiooni.

03.

Koht (Place)

Kas 7P turundusstrateegia korral keskendb kolmas P keskendub toote levitamisele ehk selle sihtgrupile kättesaadavaks tegemisele. See hõlmab müügikohtade valikut, ladustamist ning tarnelogistikat.

04.

Turunduskanalid (Promotion)

Neljas P keskendub ka 7P turundusstrateegia korral turunduskanalitele ja turundustegevustele, mida ettevõte kasutab, et toode jõuaks sihtgrupini. See hõlmab reklaami, müügiedenduste, avalike suhete, sisuturunduse ja muude turundustegevuste kasutamist.

05.

Inimesed (People)

See element keskendub ettevõtte personalile ja selle rollile turundusprotsessis. Klienditeenindus, müügimeeskond ja teised töötajad on olulised turunduse edukuse tagamiseks, kuna kliendisuhtlus mõjutab otseselt kliendikogemust ja seeläbi brändi mainet klientide silmis.

06.

Protsessid (Processes)

Protsesside element keskendub turundusprotsesside struktuurile. Turundusjuhtimine, kampaaniate planeerimine, turu-uuringud ja muud protsessid peavad olema tõhusad ja hästi korraldatud, et tagada turundustegevuste sujuv toimimine.

07.

Füüsiline keskkond (Physical Evidence)

See element puudutab ettevõtte füüsilist keskkonda, kuhu tulevad kliendid tooteid hankima. See hõlmab näiteks kaupluse või kontori kujundust, toodete eksponeerimist müügikeskkonnas jne. Füüsilise keskkonna kvaliteet on tähtis, et tarbijal tekiks tootega seoses positiivne emotsioon, mis mõjutab ostuotsust.

7P turundusstrateegia võimaldab ettevõttel sügavamalt analüüsida ja kujundada oma turundustegevuste erinevaid aspekte ning neid vastavalt vajadusele ümber seadistada.

Positiivsete kliendikogemuste tagamiseks ning tugeva brändi loomiseks peaksid ettevõtted arvestama kõigi 7P turundusstrateegia elementidega.

Kas valida 4P või  7P turundusstrateegia?

Valiku tegemine 4P või 7P turundusstrateegia vahel sõltub ettevõtte vajadustest, toote või teenuse olemusest, turutingimustest ning soovitud turundusmõjust. Vaatame lähemalt, millal kumba strateegiat eelistada.

Kas valida 4P või 7P turundusstrateegia?
01.

Vali 4P turundusstrateegia, kui:

  • Ettevõtte prioriteet on lihtsus. Kui ettevõte soovib lihtsat ja selget plaani turundustegevuste kavandamiseks, on 4P mõistlik valik, sest see sisaldab vähem elemente ning muutujaid.
  • Ettevõte on tootekeskne. Kui ettevõte keskendub toote või teenuse omadustele ja selle konkurentsieelisele, on 4P asjakohane valik, sest see keskendub tootekeskse turunduse põhielementidele.
  • Ettevõttel on piiratud ressursid. Kui ettevõttel on turundustegevuste jaoks piiratud eelarve, tuleb keskenduda ennekõike kõige olulisemale ning 4P sisaldab just ainult vältimatult olulist.
02.

Vali 7P turundusstrateegia, kui:

  • Ettevõtte prioriteet on terviklik lähenemine. 7P raamistik pakub terviklikumat lähenemist turundusele, hõlmates lisaks tootele, hinnale, kohale ja turunduskanalitele ka inimesi, protsesse ja füüsilist keskkonda. Kui ettevõte soovib sügavamalt mõista oma turundustegevuste erinevaid aspekte, tasub valida 7P turundusstrateegia.
  • Ettevõttel on tarbjakeskne. 7P raamistik pöörab eraldi tähelepanu ka inimestele, protsessidele ja füüsilisele keskkonnale, mis mõjutavad otseselt tarbijate tajutud väärtust. Kui ettevõte soovib keskenduda tarbijate vajadustele ja kogemustele, tasub turunduseks valida 7P raamistik.
  • Ettevõte väärtustab kliendikogemust. 7P raamistik see keskendub ka teenindusele, protsessidele ja füüsilisele keskkonnale, mis mõjutavad tarbijate tajutud kvaliteeti. Kui ettevõte soovib pakkuda konkurentidest selgelt eristuvat positiivset kliendikogemust, tasub valida 7P turundusstrateegia.

Kokkuvõttes on oluline mõista, et turundusstrateegia valik sõltub konkreetsest olukorrast ja ettevõtte eesmärkidest. Mõnikord võib olla kasulik rakendada paralleelselt mõlemat raamistikku, et saada aimu ettevõtte toodete ja teenuste potentsiaalist, leida üles kitsaskohad klienditeeninduses ning astuda õigeid samme toimiva turundusplaani loomise suunas.

Ka tasub pidada meeles, et turundusstrateegiaid võib – lausa peab! – iga ettevõte vastavalt oma vajadustele ja sihtrühmadele ka kohadama ning pühendama.

Aga mis loom on Mintzbergi 5P mudel?

Mintzbergi 5P mudeli autoriks on Kanada organisatsiooniteooria professor Henry Mintzberg, kes sõnastas aastal 1987 viis filosoofilist lähenemist strateegiale. 

Tervikuna keskendub tema mudel sellele, kuidas ettevõte soovib, et tarbijad tajuksid nende brändi ning tooteid võrreldes konkurentidega.

Aga mis loom on Mintzbergi 5P mudel?

Enda Mintzbergi 5P mudeli järgi positsioneerimine aitab ettevõttel eristuda konkurentidest, pakkuda unikaalset väärtust ning leida oma turunišši.

Mintzbergi mudeli 5P-d on:

01.

Toode (Product)

Esimene P keskendub ettevõtte toodetele või teenustele. See hõlmab toote või teenuse omaduste, kvaliteedi, brändi, pakendi, disaini ja muu sellise määratlemist. Ettevõtte eesmärk on luua toode, mis vastab sihtgrupi vajadustele ja soovidele, pakub neile väärtust ja eristub konkurentide analoogidest.

02.

Strateegia kui pettus

See punkt defineerib strateegiat kavalate käikude kombinatsioonina, mille eesmärk on konkurentide üle mängimine ja tarbijate mõjutamine. Pettuse strateegia kasutab eesmärkide saavutamiseks selliseid taktikaid nagu veenmine, petmine või hirmutamine.

03.

Strateegia kui muster

Selle vaatenurga järgi on strateegia miski, mis tuleneb organisatsiooni minevikukogemustest. See tähendab, et uusi valikuid ning otsuseid tehakse lähtudes minevikus toiminud eduvalemitest. Selle asemel, et läheneda strateegiale teadlikult, järgitakse ettevõttes pigem alateadlikke harjumusi, käitumis- ja juhtimismustreid.

04.

Strateegia kui positsioon

Selle punti järgi on strateegia alati seotud ettevõtte turupositsiooniga. Ettevõte peab edukaks toimimiseks mõistma, kuidas ta suhestub teiste turuosalistega ja millised on tema konkurentsieelised. Positsioonist lähtuv strateegia võib konkurentsieelise saavutamiseks kasutada eristumise, hinnapoliitika ja nišistumise taktikaid.

05.

Strateegia kui perspektiiv

See vaatenurk rõhutab organisatsioonikultuuri tähtsust. Ettevõtte strateegia kujundamist mõjutab alati see, kuidas selle töötajad tajuvad maailma, oma valdkonda ja konkurente. Iga ettevõte on oma töötajate ühiselt loodud organisatsioonikultuuri pantvang.

Kokkuvõttes rõhutab Mintzbergi 5P raamistik, et strateegiale ei ole üht universaalset lähenemist. Ettevõtted võivad kasutada strateegiate loomiseks Mintzbergi 5P raamistiku erinevaid punkte kas ükshaaval või kombineeritult, teadlikult või alateadlikult.

Oma tegevuse jälgimine ning mõtestamine ja ümbermõtestamine läbi Mintzbergi 5P raamistiku prima aitab ettevõttel teha senisest terviklikumaid ning tõhusamaid strateegilisi plaane.

Mis on AIDA mudel?

AIDA on turundusmudel, mis määratleb neli olulist etappi, mida potentsiaalne klient võib läbida enne toote või teenuse tarbimist. Need etapid on järgmised:

Mis on AIDA mudel?
01.

A – Attention (tähelepanu)

Esimene etapp on potentsiaalse kliendi tähelepanu äratamine. Selleks kasutatakse erinevaid turundusmeetodeid- ja kanaleid, näiteks väli- ja trükireklaame, sotsiaalmeediat, bännerreklaame, et meelitada inimesi toote või teenusega tutvuma.

02.

I – Interest (huvi)

Järgmisena tuleb tekitada potentsiaalses kliendis huvi. Selleks tutvustatakse talle toote või teenuse eeliseid konkurentide analoogide ees. Huvi tekitamine kutsub potentsiaalset klienti ettevõttesse süvenema ja pakutava kohta rohkem teavet hankima.

03.

D – Desire (soov)

Kui potentsiaalse kliendi tähelepanu on saadud ning temas huvi tekitatud, tuleb seda süvendada, kuni tal tekib soov tarbimiseks. Selleks kasutatakse erinevaid müügitehnikaid, eripakkumisi või klientide tagasisidet.

04.

A – Action (tegevus)

Lõpuks on oluline juhtida potentsiaalne klient tegutsema ehk teenust või toodet tarbima. See etapp nõuab selget üleskutset tegutsemiseks, näiteks nuppu “osta kohe”, “registreeru siin” või “proovi tasuta”.

AIDA mudeli abil potentsiaalse kliendi analüüsimine aitab ettevõtetel luua tõhusaid turunduskampaaniaid.. Seda kasutatakse laialdaselt erinevates turundusvaldkondades, sealhulgas reklaamis, digiturunduses, müügiedenduses ja kliendisuhete juhtimises.

Kokkuvõte

Kuigi turunduses tulemusteni jõudmiseks on loodud mitmeid erinevaid mudeleid, pole ükski neist mudelitest lõplik kõikehaarav tõde. 

Eduka turundusstrateegia loomiseks on vaja teada kõiki mudeleid ning osata neid vastavalt olukorrale kasutada kas kombineeritult või eraldiseisvalt. 

Oskused tulevad aga koos kogemustega. Kui otsid oma ettevõtte jaoks sobivat turundusstrateegiat või strateegiate kombinatsiooni, võta ühendust Geeksiga.

geeks Kokkuvõte

Kuna meil pole kombeks leppida poolikute lahendustega ning turundus on meie inimese süvahuvi (ega asjata pole meie nimi Geeks ehk süvenejad/nohikud), pakume sellest sügisest alates turundusjuhi ja turundusosakonna täisteenust. 

See tähendab:

01.

Kiiret sisulise turundustööga pihta hakkamist, sest meie meeskond on harjunud omavahel koos ülesandeid püstitama ning lahendama.

02.

Töökoormuse jaotumist mitme inimese vahel, sest tööd on palju ning meil on parima tulemuse tagamiseks iga alamvaldkonna jaoks oma spetsialist.

03.

Turundustöö ei jää kunagi tahaplaanile ega viimasele minutile, sest meie töö on tegeleda just sellega ning me oleme süsteemsed.

04.

Pikaajalist koostööd, mille käigus meie turundusstrateegid ning loovtöötajad aitavad ettevõttel täita senisest läbimõeldumalt ning paremini ärieesmärke.

Ühesõnaga – kõik turundustegevused, mida me siin blogipostituses kirjeldasime, saavad tehtud kõrgetasemeliselt ning õigeaegselt. Kirjuta meile info@geeks.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu ja hakkame otsast pihta!

    Soovitame tutvuda artikliga  Mis on turundus?