Mis on turundus

Mis on turundus?

Õigesti tehtud turundus on otsetee kliendi südamesse. Kaasaegne turundus hõlmab endas tootearendust, kuvandiloomet, mainekujundust, suhtekorraldust, reklaami ja müüki.  Niisiis on turundus mitmete omavahel seotud tegevuste kogum. Iga tegevus keskendub turunduse kui tervikprotsessi konkreetsetele aspektidele. Turundustegevuste ühine eesmärk on hoida ettevõtte olemasolevaid kliente ja tõmmata ligi uusi. Käesolevas blogipostituses selgitame lähemalt, mis asi on turundus, millest turundus koosneb ja kuidas turundus töötab. 

Turundus algab tarbijast

Toimiv turundus lähtub alati tarbijast. Tarbija eelistuste mõistmine tähendab, et nende järgi valitud turundusstrateegia toob ettevõttele tulu. Kuid hoolimata konkreetsest ettevõttest, turusegmendist ja tootest tugineb toimiv turundus universaalsetele alustele. 

Turunduse universaalsed alused on:

01.

Tarbijate vajaduste rahuldamine

Turundus keskendub tarbijate vajaduste ja soovide rahuldamisele. Ettevõtted peavad mõistma oma sihtrühma eelistusi ja pakkuma tooteid või teenuseid, mis vastavad sihtrühma vajadustele. Edukas turundus tugineb alati tarbijakesksele lähenemisele.

02.

Sihtgrupi mõistmine

Edukas turundus nõuab sihtrühma põhjalikku mõistmist. Ettevõtted peavad teadma, kes on nende potentsiaalsed kliendid, millised on nende eelistused ja käitumismustrid. Ainult nii on võimalik sihtrühmaga efektiivselt suhelda.

03.

Väärtuspakkumine

Turundus peab looma tarbijale väärtust. Ettevõtted peavad suutma selgelt välja tuua, millist väärtust nende tooted või teenused tarbijatele pakuvad ning kuidas need lahendavad tarbijate probleeme või täidavad soove.

04.

Brändi olulisus

Bränd on ettevõtte maine ja identiteedi peegeldus tarbija teadvuses. Turundus aitab luua tugevat brändi, mis eristab ettevõtet konkurentidest ning loob ettevõttele positiivse kuvandi.

05.

Integreeritud turundusstrateegia

Et jõuda sihtgruppideni, on turunduses on oluline kasutada mitmeid erinevaid kanaleid ja meetodeid. Integreeritud turundusstrateegia hõlmab klientideni jõudmiseks vajalikke erinevaid reklaami-, müügi- ja suhtekorraldustegevusi.

06.

Suhtlus ja kaasamine

Turundus ei piirdu pelgalt toote reklaamimisega. See hõlmab ka suhtlemist klientidega, nende tagasiside kuulamist, sellega arvestamist ehk klientide kaasamist, et luua nendega pikaajalisi suhteid.

07.

Innovatsioon 

Turunduses on oluline püsida kursis turu ja tarbijate muutuvate vajadustega ja eelistusega ning olla avatud innovatsioonile. Uute tehnoloogiate ja suundumuste esimeste seas kasutamine võib pakkuda ettevõttele konkurentsieelist.

08.

Mõõdetavus ja analüüs 

Turundus on mõõdetavate tulemustega tegevus. Iga turundusplaani edukust ja efektiivsust saab ning tuleb järjepidevalt mõõta ja analüüsida. Andmeanalüüsi põhjal saab hinnata turundusstrateegiate toimivust, et vajadusel plaane kohendada.

Need kaheksa turunduse tugisammast moodustavad üheskoos aluse eduka turundusstrateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Oluline on seejuures mõista, et turundus on pidev protsess ja miski pole siin kivisse raiutud. Ettevõtted peavad olema valmis kohanema ning reageerima turu ja tarbijate muutuvatele vajadustele.

Millistest alamvaldkondadest turundus koosneb?

Millistest alamvaldkondadest turundus koosneb?
Need kaheksa turunduse tugisammast moodustavad üheskoos aluse eduka turundusstrateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Oluline on seejuures mõista, et turundus on pidev protsess ja miski pole siin kivisse raiutud. Ettevõtted peavad olema valmis kohanema ning reageerima turu ja tarbijate muutuvatele vajadustele.
Turundus jaguneb järgmisteks töölõikudeks:
01.

Turu-uuringud

See hõlmab turu ja sihtrühma analüüsi ning tarbijate käitumise uurimist, et mõista nende vajadusi ja eelistusi ning vastavalt sellele kohandada turundusstrateegiaid.

02.

Bränding

Bränding tegeleb brändi loomise, identiteedi ja mainega. Brändingu eesmärk on luua ettevõttele positiivne kuvand, mis aitab ettevõttel eristuda konkurentidest ning luua tugevaid suhteid klientidega.

03.

Digitaalne turundus ehk internetiturundus 

Digitaalne turundus hõlmab kõiki turundustegevusi, mis toimuvad digitaalsete kanalite, näiteks kodulehtede, sotsiaalmeedia, e-posti, otsingumootorite ja mobiilirakenduste kaudu. Digitaalne turundus on viimastel aastatel muutunud eriti oluliseks, kuna inimesed kasutavad üha enam internetti ja nutiseadmeid.

04.

Sotsiaalmeedia turundus

Sotsiaalmeedia turundus keskendub brändi reklaamimisele, toodete ja teenuste tutvustamisele ning suhtlemisele klientidega erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel nagu näiteks Facebookis, LinkedInis, Instagramis või TikTokis.

05.

Sisuturundus

Sisuturundus keskendub väärtusliku sisu loomisele ja jagamisele, et köita ja hoida publiku tähelepanu. Sisuturundus on näiteks sisuturundusartiklid meedias, blogipostitused kodulehel, videoid sotsiaalmeedias ja muud kasulik sisu.

06.

Müügiturundus

Müügiturundus tegeleb müügiprotsessi toetamisega ja müügivihjete genereerimisega, et suurendada müügitulemusi laiendada kliendibaasi.

07.

Suhtekorraldus (PR)

Suhtekorraldus keskendub organisatsiooni maine haldamisele ja avalike suhete loomisele ning hoidmisele. See hõlmab suhtlemist ajakirjanike, meediaga ja avalikkusega üldiselt.

08.

B2B turundus

B2B turundus keskendub ettevõtetele, kes müüvad tooteid või teenuseid teistele ettevõtetele, mitte otse tarbijatele. B2B turundusstrateegiad erinevad oluliselt B2C (business-to-consumer) turundusstrateegiatest.

Need on kaheksa peamist turunduse alamvaldkonda. Sõltuvalt toote või teenuse iseloomust ja sihtgrupist võivad ettevõtted valida, milliseid turundusharusid nad soovivad kasutada oma eesmärkide saavutamiseks kõige rohkem.

Seejuures tuleb aga kindlasti arvestada, et tarbijaskond ja tarbijakäitumine on pidevas muutumises, mistõttu muutuvad pidevalt ka toimivad turunduskanalid-, strateegiad- ja tehnikad. 

Turundus peab kõnetama tarbijat või mõnda konkreetsemat tarbijasegmenti selles kanalis, kus ta aega veedab. Info peab minema inimese juurde, sest inimene tänapäeval enam ise info juurde naljalt ei tule

Mis on turundusstrateegia ja mida see hõlmab?

Turundusstrateegia on pikaajaline plaan, mis kirjeldab, kuidas kavatseb ettevõte  saavutada oma turunduseesmärke ja luua endale turul konkurentsieelist.

Turundusstrateegia on oluline osa ettevõtte üldisest äriplaanist. See määratleb ja suunab turundustegevusi ning ressursse, et jõuda ettevõtte sihtgrupini ja luua klientidele väärtust.

Mis on turundusstrateegia ja mida see hõlmab?
Turundusstrateegia hõlmab mitmeid olulisi aspekte:
01.

Sihtgrupi määratlemine

Esimene samm turundusstrateegia väljatöötamisel on sihtgrupi määratlemine. Ettevõte peab teadma, kes on nende potentsiaalsed kliendid, millised on nende eelistused ja vajadused ning kuidas jõuda nendeni kõige tõhusamalt.

02.

Konkurentsianalüüs

Turundusstrateegia peab kindlasti hõlmama ka konkurentide analüüsi, et mõista nende tugevusi ja nõrkusi ning vältida nende vigu.

03.

Positsioneerimine

Turundusstrateegia hõlmab ettevõtte brändi positsioneerimist turul. See tähendab, et ettevõte peab selgelt määratlema, kuidas olla klientide poolt tajutud võrreldes konkurentidega ning milliseid unikaalseid eeliseid või väärtusi pakub ettevõte klientidele.

04.

Toote või teenuse arendamine

Turundusstrateegia peab hõlmama ka tootearendust. Et toode või teenus müüks, tuleb seda arendada vastavalt sihtgrupi vajadustele ja soovidele. Ettevõtte pakutav peab pidevalt muutuvas maailmas igal ajahetkel vastama klientide ootustele ja looma neile väärtust.

05.

Turunduskanalid

Turundusstrateegia paneb paika ka õiged turunduskanalid, mis aitavad ettevõttel jõuda efektiivselt sihtgrupini. See võib tähendada rõhuasetust digitaalsetele kanalitele, traditsioonilisele reklaamile, sotsiaalmeediale, sisuturundusele, meiliturundusele või mõnele muule kommunikatsiooniviisile.

06.

Hinnakujundus

Turundusstrateegia juurde käib ka toote või teenuse hinnastamine, mis võtab arvesse nii tootmiskulusid, konkurentide hinnataset kui ka tarbijate valmisolekut osta toodet selle hinna eest.

07.

Müügi- ja reklaamitegevused

Turundusstrateegia hõlmab ka müügi- ja reklaamitegevusi, et suurendada toodete või teenuste müüki ning suunata tarbijate tähelepanu ja huvi.

08.

Brändisõnumid

Turundusstrateegia peaks sisaldama selgeid brändisõnumeid, mis edastavad tarbijatele ettevõtte väärtusi ja eeliseid ning panevad nad eelistama konkreetset ettevõtet, mitte konkurente.

Niisiis on turundusstrateegia dünaamiline dokument, mida peab kohandama vastavalt muutuvatele turutingimustele, tarbijakäitumisele ja ettevõtte eesmärkidele. 

Kohadumise valmidus aitab ettevõttel suunata oma turundustegevusi, luua tugevat brändi ja saavutada turul pikaajalist edu.

Hästi läbi mõeldud ja dünaamiline  turundusstrateegia aitab ettevõttel eristuda konkurentidest, meelitada uusi kliente ning hoida ja kasvatada olemasolevaid kliente.

Turundusplaan aitab saavutada eesmärke ja haldab protsesse

Turundusplaan aitab saavutada eesmärke ja haldab protsesse

Turunduse peamine tööriist on turundusplaan. Turundusplaan on strateegiadokument, mis kirjeldab ettevõtte turundustegevuste eesmärke, sihtgruppe, turundusstrateegiaid, tegevuskavu ja eelarveid teatud ajaperioodi jooksul. 

Turundusplaan on kava, mille järgimine aitab ettevõttel saavutada oma äri eesmärke – suurendada müüki, tugevdada brändi ja tugevdada turupositsiooni.

Turundusplaani koostamine on erialast pädevust nõudev töö, mis koosneb mitmest etapist:
01.

Sihtgruppide ja turu analüüs

Turundusplaan peab sisaldama turu ja sihtgruppide põhjalikku analüüsi. Ettevõte peab mõistma oma sihtrühma demograafilisi, käitumuslikke ja psühholoogilisi omadusi ning selgitama välja, millised tooted, teenused, väärtused ja sõnumid on sihtrühma erinevate turusegmentide silmis kõige atraktiivsemad.

02.

Eesmärgid ja mõõdetavad tulemused

Turundusplaan peab sõnastama selged ja mõõdetavad eesmärgid, mis on seotud ettevõtte üldiste ärieesmärkidega. Need võivad hõlmata näiteks müügi kasvu, klientide arvu suurendamist, uute tarbijasegmentideni jõudmist ja turuosa laiendamist.

03.

Turundusstrateegia

Turundusstrateegia kirjeldab, kuidas kavatseb ettevõte saavutada oma eesmärke ja jõuda sihtgruppideni. Turundusstrateegia kirjeldab ja põhjendab eelistatud turunduskanaleid, brändi positsioneerimist, konkurentsieeliseid, hinnakujundust ja müügipromotsioonide plaani.

04.

Tegevuskava ehk taktika

Tegevuskava määratleb konkreetseid tegevusi, mida viiakse ellu turundusstrateegia eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava paneb paika tegevuste ajakavad, turundusspetsialistide vastutusvaldkonnad, ressursid ja eelarved.

05.

Brändisõnumid

Turundusplaan sõnastab ka ettevõtte brändisõnumeid ja seda, kuidas need kõnetavad sihtgruppi. Selged brändisõnumid aitavad kujundada ettevõtte positiivset mainet ja eristada ettevõtet konkurentidest.

06.

Mõõdetavad näitajad

Turundusplaan peab sisaldama ka mõõdetavaid näitajaid ja viise tulemuste hindamiseks. Mõõdetavad näitajad on näiteks müügimahud, kliendirahulolu indeksid, turuosa kasv jms..

07.

Eelarve

Turundusplaan paneb paika ka turundustegevuste eelarve, et tagada nende efektiivne elluviimine. Eelarve võib hõlmata erinevaid kulusid nagu näiteks reklaami, turu-uuringute, turundusmaterjalide ja personali koolituse jaoks.

Ülatoodud tegevused jagunevad omakorda väiksemateks alamtegevusteks. Kui põhjalik ja üksikasjalik peab olema konkreetse ettevõtte turundusplaan, sõltub juba ettevõtte suurusest ja tema toodete või teenuste iseloomust ning turusituatsioonist. 

Nagu turundusstrateegia, pole ka turundusplaan staatiline dokument, vaid dünaamiline tööriist, mida tuleb regulaarselt uuendada ja kohandada vastavalt turuolude, tarbijakäitumisele ja ettevõtte eesmärkide muutumisele. 

Täpne ja toimiv turundusplaan valmib alati nii-öelda rätsepatööna olenevalt ettevõtte suurusest, turusegmendist, toodetest või teenustest ning muudest konkreetsetest teguritest, mis mõjutavad ettevõtte turundustegevusi.

Üks on kindel – turundusplaanita ettevõte on nagu üksik kompassi ja GPS-ita lootsik tormisel ulgumerel ning sõuda ringiratast või suisa uppuda koos meeskonnaga, jõudmata oma Kullarannikule.

Turundustegevusi juhib turundusjuht

Turundustegevusi juhib turundusjuht

Turundusjuht on kõrgema taseme juhtivtöötaja, kelle vastutusalaks on turundusosakonna juhtimine ja turundusstrateegia ning turundusplaani elluviimine. 

Turundusjuht on ettevõtte juhtkonna oluline liige. Tema ülesandeks on tagada ettevõtte turundusprotsesside tõhus toimimine ning aidata kaasa ettevõtte ärieesmärkide saavutamisele. Seejuures on ta ka ekspert, keda tuleb kuulata ja kelle teadmiste ja soovitustega peab arvestama. 

Turundusjuhi peamised ülesanded ja vastutusalad hõlmavad järgmist:
01.

Turu-uuringud ja analüüs

Turundusjuht viib läbi turu-uuringuid ja analüüse, et mõista tarbijate vajadusi, jälgida konkurentsi ning hinnata turundustegevuste tulemusi. Andmete põhjal saab ta teha paremaid otsuseid ja kohandusi turundusstrateegias ning turundusplaanis.

02.

Turundusstrateegia väljatöötamine

Turundusjuht vastutab ettevõtte üldisi ärieesmärke toetava turundusstrateegia ja turundusplaani väljatöötamise eest. Et luua tõhus turundusplaan, peab turundusjuht mõistma ettevõtte valdkonda, sihtgruppi, turusuundumusi, konkurente ja muid olulisi tegureid.

03.

Turundustegevuste juhtimine

Turundusjuht tegeleb turundusmeeskonna juhtimise ja turundustegevuste koordineerimisega, et tagada turundusstrateegia ja turundusplaani elluviimine. Tema igapäevatööks on kampaaniate planeerimine, reklaami- ja müügistrateegiate koostamine ning turundusmaterjalide loomine.

04.

Brändi ja maine haldamine

Turundusjuht vastutab ettevõtte brändi ja maine haldamise eest. Ta peab tagama, et brändi sõnumid ja identiteet oleksid selgelt määratletud ning edastatud sihtgrupile järjepidevalt ning üheselt mõistetavalt.

05.

Eelarve ja ressursside juhtimine 

Turundusjuht vastutab turunduseelarve ja ressursside juhtimise eest. Ta peab veenduma, et turundustegevused püsiksid eelarve piires ning et ressursid oleksid jaotatud optimaalselt.

Nagu näeme, peab turundusjuht olema korraga spetsialist mitmes töölõigus ning turundust kui tervikprotsessi haldav administraator. Olgem ausad – selline tööhulk pole ühele inimesele ei tervislik ega tehtav.

Paraku kipub enamus Eesti ettevõtteid arvama vastupidist. Seda näitavad kümned ja kümned töökuulutused, kus otsitakse turundusspetsialisti, kes peab ära tegema viie eri alamvaldkonna inimese töö tipp-spetsialisti tasemel.

See pole paraku reaalne! Pole olemas imeinimest! Ja isegi kui leidub mõni üksik, siis mõelge, kui palju palka ta tahab selle kõige eest saada!? Ja kelle hingele jääb vastutus tema läbipõletamise eest?

Lahendus on turundusjuhi ja turundusosakonna teenuse rent

Kuna turundus hõlmab hästi palju väga erinevaid tegevusi, mida üksik turundusjuht või turundusspetsialist pikalt ning alati ühtemoodi hästi ära ei tee, on enamike ettevõtete jaoks optimaalseim lahendus turundusjuhi ja turundusosakonna teenuse rent. 

Lahendus on turundusjuhi ja turundusosakonna teenuse rent

Puutume Geeksi kontoris pea igapäevaselt kokku olukorraga, kus selgub, et ühte reklaami tellima tulnud kliendi ettevõttel puudub igasugune turundustrateegia, rääkimata turundusplaanist.

Niisiis peaks 95-l juhul 100-st meie töö reklaami kujundamise ning sihtimise asemel olema hoopis kliendi vajadustele vastava turundusstrateegia väljatöötamine ning turundusplaani koostamine. Ja siis selle samm-sammult ellu viimine.

Kuna meil pole kombeks leppida poolikute lahendustega ning turundus on meie inimese süvahuvi (ega asjata pole meie nimi Geeks ehk süvenejad/nohikud), pakume sellest talvest alates turundusjuhi ja turundusosakonna täisteenust.

Oma turunduspetsialisti otsimise, palkamise ning väljakurnamise asemel tähendab turundusjuhi ja turundusosakonna rent Geeksilt:
Kiiret sisulise turundustööga pihta hakkamist, sest meie meeskond on harjunud omavahel koos ülesandeid püstitama ning lahendama.
Töökoormuse jaotumist mitme inimese vahel, sest tööd on palju ning meil on parima tulemuse tagamiseks iga alamvaldkonna jaoks oma spetsialist.
Turundustöö ei jää kunagi tahaplaanile ega viimasele minutile, sest meie töö on tegeleda just sellega ning me oleme süsteemsed.
Pikaajalist koostööd, mille käigus meie turundusstrateegid ning loovtöötajad aitavad ettevõttel täita senisest läbimõeldumalt ning paremini ärieesmärke.
Ühesõnaga – kõik turundustegevused, mida me siin blogipostituses kirjeldasime, saavad tehtud kõrgetasemeliselt ning õigeaegselt. Kirjuta meile info@geeks.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu ja hakkame otsast pihta!

  Me ei töötle Teie kontaktandmeid ühelgi muul eesmärgil peale päringule vastamise.

  Mis on turundus?


  Küsisime sellele küsimusele vastust veel viielt turundusprofilt ning tehistaibult.

  “Kui ma seletasin oma lapsele, mis on turundus, siis sõnastasin seda nii. Ma teen kõiki neid tegevusi, mis aitavad minul ja mu klientidel oma tuntust suurendada ja seeläbi rohkem tooteid ja teenuseid müüa. Ükskõik, mida turunduses teha, selle lõplikuks mõõdikuks on müügi kasv. Isegi siis, kui seda mõõta ei oska või ei saa.”

  Priit Kallas:
  Dreamgrow digiagentuuri asutaja ja strateeg

  “Turundus on 4-sammuline protsess:
  1. tuvasta teatud grupi inimeste (ostu)soovid;
  2. mõista nende soovide taga olevat tegelikku probleemi;
  3. leia need inimesed erinevatest kanalitest üles ja kõneta neid oma sõnumitega;
  4. lahenda oma toote või teenusega PÄRISELT nende probleemid.”

  Timo Porval:
  Turundusstrateeg ja Turunduslabori üks loojatest.

  “Turundus on viis leida tee kliendi südamesse ja sinna ka jääda.”

  Jana Gashkova:
  Paprika turunduskooli juhataja

  “Turundus on kõik tegevused mis on mõeldud oma toote /teenuse õigete inimesteni jõudmiseks, nendega suhte arendamiseks ja hoidmiseks, vajaduste väljaselgitamiseks ja õige/sobivaima pakkumise tegemiseks.”

  Katrin Vilimaa-Otsing:
  Digiturunduse ekspert ja turundusstrateeg ning Turunduskoolituse asutaja

  “Turundus on kombinatsioon kunstist ja teadusest, kus meie eesmärk on inimesi ja nende maailma õppida tundma – selle uue teadmise pealt neid suunata ja aidata mõista, mida me pakume ja miks see on nende jaoks oluline. 

  Meie mõõdik on turundajana soovitud tegevus võimalikult efektiivselt, mille tulemusena tekib pikem suhe, kus soovitud tegevus toimub veel palju kordi koos kõrge rahuloluga. See võib olla toote/teenuse müük või otsuse tegemine, mis erakonnale inimene oma hääle annab, kuidas ta prügi sorteerib või mis trenni oma lapse paneb.

  Andrus Kiisküla:
  Digiturunduse praktik ja konsultant, fookusega eksport turgudel. https://andrus.digital/

  “Turundus (inglise keeles “marketing”) on lai mõiste, mis hõlmab erinevaid tegevusi, strateegiaid ja protsesse, mille eesmärk on luua, pakkuda ja säilitada tooteid või teenuseid, et rahuldada klientide vajadusi ja soove ning saavutada organisatsiooni eesmärke. Turundus hõlmab kogu protsessi, alates toote või teenuse loomisest kuni selle müümiseni ja tarbimiseni.”

  Chat GPT:
  Tehistaip

  Tahad minna ise süvitsi?

  Siis loe läbi turunduskirjanduse klassika:

  Reklaamipsühholoogia
  Autor Talis Bachmann

  Kotleri Turundus
  Autor Philip Kotler

  MÕJUSTAMISE PSÜHHOLOOGIA
  Autor ROBERT B. CIALDINI