geeks Põhilised turundusmõisted

Põhilised turundusmõisted: sihtgrupp, bränd, turundustrateegia.

Iga tõsiseltvõetavust taotlev turundaja peab olema kursis mitmete oluliste turundusmõistetega. Samuti ei jookse turunduse erialakeele tundmine külgi mööda maha mitte ühelgi firmajuhil.

Käesolevas blogipostituses vaatame üle peamised turundusmõisted tähtsuse ja teemade järjekorras ning seletame lahti nende tähendused. Kõigepealt üldmõisted, seejärel digiturunduse mõisted.

Sisukord:

Turunduse üldmõisted

Turunduse üldmõisted aitavad mõista ning selgitada turunduse põhimõtteid, analüüsida turusituatsioone, kavandada tõhusaid turundusstrateegiaid vastavalt muutuvatele turutrendidele ja klientide vajadustele..

geeks Turunduse üldmõisted
01.

Sihtgrupp (Target Audience)

Sihtgrupp tähendab inimhulka, mis võib kõige tõenäolisemalt tarbida ettevõtte tooteid või teenuseid. Ettevõtte turundustegevused on suunatud reeglina sihtgrupile ning mõeldud ennekõike nende veenmiseks. Sihtgrupi mõistmine on eduka turunduse alustala.

02.

Persoona (Persona)

Persoona on kliendi koondkuju, keda ettevõte soovib oma turundustegevustega jõuda. Persoonade loomine aitab luua selgema pildi sihtgrupist, nende vajadustest ja eelistustest ning aitab kohandada turundusstrateegiaid vastavalt.

03.

Turundussegmendid (Market Segments)

Turundussegmendid on sihtgrupi alamhulgad, mis koosnevad sihtgrupi siseselt eristuvate sarnaste omaduste, käitumise või vajadustega inimestest. Sihtgrupisiseste turundussegmentide mõistmine aitab sihtida turundustegevusi täpsemalt ja tõhusamalt.

04.

Turundusstrateegia (Marketing Strategy)

Turundusstrateegia on pikaajaline plaan, mis kirjeldab, kuidas ettevõte kavatseb saavutada oma turunduseesmärke, et olla turul konkurentidest edukam.

05.

Turunduskanalid (Marketing Channels)

Turunduskanalid on erinevad platvormid ja vahendid, mida ettevõte kasutab oma sihtgrupini jõudmiseks. Turunduskanalid on näiteks sotsiaalmeedia, otsepostitused ja välireklaam, kuid mitte ainult.

06.

Bränd/kaubamärk (Brand)

Bränd ehk kaubamärk on ettevõtte identiteet, nagu seda tajuvad kliendid ja konkurendid. Bränd koosneb ettevõtte nimest, logost, väärtustest, mainest ning eristab ettevõtet konkurentidest.

07.

Positsioneerimine (Positioning)

Positsioneerimine tähendab mõtestamist, kuidas ettevõte soovib võrreldes konkurentidega olla tarbijate poolt tajutud. Selle mõte on ettevõtte toodete-teenuste unikaalse eeliste või ettevõtte väärtuste esiletoomine sihtgrupi jaoks.

08.

Konkurentsianalüüs (Competition Analysis)

Konkurentsianalüüs tähendab konkurentide põhjalikku uurimist ja analüüsimist, et mõista nende tugevusi, nõrkusi ja turupositsiooni. Konkurentsianalüüs on vajalik tõhusate turundusplaanide tegemiseks.

09.

Turu-uuring (Marketing Research)

Turu-uuring on protsess, mille käigus kogutakse ja analüüsitakse teavet turu, sihtgrupi ja konkurentide kohta. Turu-uuringud aitavad ettevõttel paremini mõista turusuundumusi ning tarbijate käitumist, et teha turundusstrateegiate kavandamisel õigeid otsuseid.

10.

Klienditeekond (Customer Journey)

Klienditeekond on tervikprotsess, mille tarbija läbib alates ettevõtte brändi teadvustamisest kuni ostuotsuseni ning müügiteeninduseni. Klienditeekonna kaardistamine võimaldab ettevõttel paremini mõista, milline on ostuprotsess tarbija vaatevinklist ja kuidas ettevõte saab teha teekonna tarbijatele võimalikult mugavaks ning meeldivaks.

11.

Kasutajakogemus (User Experience ehk UX)

Kasutajakogemus tähendab, kuidas kogevad tarbijad ettevõtte toodet või teenust. See hõlmab nii digitaalset kui füüsilist kogemust. Kas koduleht-netipood on lihtne ja loogiline? Kas esinduskaupluse konsultant ikka teretas ning naeratas? Positiivne kasutajakogemus on oluline seiniste klientide hoidmiseks, uute kaasamiseks ning üldise kliendilojaalsuse suurendamiseks.

12.

Turunduse eelarve (Marketing Budget)

Turunduse eelarve on rahasumma, mille ettevõte eraldab turundustegevusteks ja -kampaaniateks. Oma olemuselt on see investeering, mitte kulu. Selge eelarve koos erinevate mõõdikutega võimaldab hinnata erinevate turundustegevuste mõju ja mõtekust.

13.

Turunduskommunikatsioon (Marketing Communication)

Turunduskommunikatsioon tähendab erinevaid kommunikatsioonistrateegiaid- ja kanaleid (reklaamid, PR-kampaaniad, blogid või mõjuisikud), mille ühine eesmärk on viia ettevõtte brändisõnumid nii olemasoleva kui tulevase tarbijaskonnani. Turunduskommunikatsioon on vajalik, et ettevõtte nimi, tooted või teenused püsiks inimestel meeles.

14.

Meediaplaan (Media Plan)

Meediaplaan on oluline osa turundusstrateegiast, mis kirjeldab, kuidas, miks ja millal kasutab ettevõte erinevaid meediakanaleid- ja platvorme oma brändisõnumite viimiseks sihtrühma erinevate segmentideni.

15.

Reklaam (Advertising)

Reklaam on klassikaline turundusvahend, mida kasutatakse toodete, teenuste või ideede propageerimiseks ja tutvustamiseks sihtrühmale. Reklaami eesmärk on hoida ettevõtte brändi, tooteid või teenuseid, aga ka väärtusi kas sihtgrupi või laiema tarbijaskonna silme ees.

16.

Mõjuisikuturundus (Influencer Marketing)

Mõjuisikuturundus tähendab ettevõtte koostööd sotsiaalmeedia suunamudijatega, et kasutada nende mõju oma brändi ja toodete turustamiseks konkreetsete mõjuisikute jälgijaskonnale.

17.

Viraalne turundus (Viral Marketing)

Viraalne turundus on turundusstrateegia, mis tugineb turundusmaterjalidele ehk sisule, mida levitavad ettevõtte teenuste või toodete tarbijad (või ka juhuslikud inimesed emotsiooni pealt) ise peamiselt sotsiaalmeediakanalites. Põhimõtteliselt on viraalne turundus klassikalise suust-suhu reklaami digiversioon.

18.

Kliendi elukaare väärtus ehk LTV (Customer Lifetime Value)

LTV tähistab “Customer Lifetime Value” ehk kliendi eluea väärtust. See on turunduses ja äritegevuses oluline näitaja, mis mõõdab kliendi poolt ettevõttele toodetava väärtuse hinnangulist summat kogu kliendisuhte kestel.

19.

Klientide lojaalsusprogrammid (Customer Loyalty Programs)

Klientide lojaalsusprogrammid on turundusstrateegiad, näiteks preemiaprogrammid või boonuspunktid, mis motiveerivad tarbijaid jääma ettevõtte püsiklientideks.

20.

Sidusturundus (Affiliate marketing)

Sidusturundus on turundustaktika, kus ettevõte premeerib üht või mitut sidusettevõtet ehk äripartnerit iga kliendi või külastaja eest, kes jõuab nendeni sidusettevõtte turundustegevuste kaudu.

21.

Ettevõttelt tarbijale ehk B2C (Business-to-Consumer)

B2C on lühend ingliskeelsest turundusmõistest “Business-to-Consumer” ehk ettevõttelt-tarbijale. See tähendab, et ettevõte müüb omi tooteid, teenuseid või lahendusi otse tarbijatele, mitte teistele ettevõtetele.

22.

Ettevõttelt ettevõttele ehk B2B (Business-to-Business)

B2B on lühend ingliskeelsest turundusmõistest  “Business-to-Business” ehk ettevõttelt-ettevõttele. See tähendab, et ettevõte müüb oma tooteid, teenuseid või lahendusi teistele ettevõtetele, mitte otse tarbijatele.

23.

Võtmenäitajad ehk KPI-d (Key Performance Indicator)

Võtmenäitajad ehk KPI-d on mõõdikud, mis aitavad jälgida, kuidas ja kui edukalt liigub ettevõte enda seatud strateegiliste eesmärkide suunas ning kui palju erineb tegelikkus plaanitust.
KPI-d võivad mõõta müügimahte, kasumlikkust, töötajate tootlikkust, kodulehe külastatavust, turunduskampaaniate tulemuslikkust ja muud taolist. KPI-de järgi saab teha plaanides korrektuure.

Digiturunduse mõisted

Kuigi alljärgnevaid mõisteid kasutatakse ka üldiste turundusmõistetena, on need peamiselt levinud digiturunduse kontekstis. Siit ka põhjus, miks paljudel neist puuduvad veel korralikud eestikeelsed vasted.

geeks Digiturunduse mõisted
01.

Kasutaja (User)

Kasutaja on digiturunduse erialakeeles klient ehk tarbija. Paralleelselt kasutatakse ka mõistest “külastaja” (visitor).

02.

Liid (Lead)

Liid on potentsiaalne klient, kes on väljendanud huvi ettevõtte toodete või teenuste vastu, näiteks täites kliendikonto taotlusvormi.

03.

Konversioon (Conversion)

Konversioon on digiturunduses oluline näitaja, mis mõõdab, kas iga külastaja teeb kodulehel ettevõtja soovitud tegevuse, näiteks loob kasutajakonto, sooritab ostu või tellib uudiskirja.

Konversioonide jälgimine aitab mõõta turunduskampaaniate tulemuslikkust ja mõista, kuidas reageerivad kliendid turundustegevustele. Konversioonide analüüs aitab kohendada turundusstrateegiat ja parandada tulemusi.

04.

Konversioonimäär (Conversion Rate)

Konversioonimäär näitab protsendina, kui palju külastajaid võrreldes külastuste koguarvuga tegi soovitud tegevuse, näiteks ostu. Konversioonimäär on turundusstrateegia tõhususe mõõtmisel  oluline näitaja.

05.

Üleskutse (Call-to-Action ehk CTA) 

Üleskutse on konkreetne sõnum või nupp kodulehel, uudiskirjas või sotsiaalmeedia postituses, mis suunab tarbijat ettevõtte soovitud tegevusele. CTA võib olla näiteks “osta kohe,” “registreeru siin” või “lae alla tasuta juhend”.

06.

Otsingumootorite optimeerimine ehk SEO (Search Engine Optimization)

SEO  on digiturunduse ja veebiarenduse töölõik, mille eesmärk on parandada ettevõtte kodulehe nähtavust otsingumootorites ja tõsta seda esimeste otsingutulemuste sekka.

SEO hõlmab mitmeid meetodeid ja tehnikaid sisuloomest veebiarenduseni, et otsingumootorid mõistaksid kodulehe sisu paremini ning kuvaksid seda otsingutulemuste esilehel.

07.

A/B testimine (A/B Testing)

A/B testimine on võrdlevate turunduseksperimentide läbiviimine, kus kõrvutatakse mõne turunduselemendi kahte erinevat versiooni (A ja B). Testida saab pea kõike – näiteks e-posti pealkirju, kodulehtede kujundusi, reklaamimaterjalide tekitatud emotsioone. Testimise eesmärk on leida kõigist valikuist parim.

08.

Müügitõrgete likvideerimine (Conversion Optimization)

Müügitõrgete likvideerimine on kas kodulehe või muude turundusmaterjalide mittetoimivate elementide, näiteks CTA-de, pealkirjade ja kujunduste muutmist kasutajatele meelepärasemateks, et suurendada konversioonimäära. Selle alla kuulub ka A/B testimine.

09.

Turundusautomaatika (Marketing Automation)

Turundusautomaatika tähendab tehnoloogiaid ja platvorme, mis automatiseerivad turundustegevusi, näiteks e-posti kampaaniaid, sotsiaalmeediapostitusi, isikupärastatud sisu jagamist ja muud taolist. Turundusautomaatika säästab tööaega.

10.

ROAS (Return on Advertising Spend)

ROAS tähistab “Return on Advertising Spend” ehk reklaamikulude tulu. Seda näitajat kasutatakse digitaalse turunduse kontekstis, et mõõta, kui palju tulu tõi konkreetne kampaania.

ROAS-i arvutatakse järgmise valemiga:
ROAS = reklaamikampaania tulu / reklaamikampaania kulu

ROAS-i väärtus väljendatakse kordades. Näiteks ROAS 4 tähendab, et iga kulutatud euro teenis ettevõttele neli eurot. Positiivne ROAS näitab, et reklaamikampaania oli kasumlik, kuna teeniti kulutatust rohkem. Negatiivne ROAS tähendab, et kampaania polnud kasumlik.

ROAS-i andmeid kasutatakse turundusstrateegiate kohandamiseks ning seeläbi paremate tulemuste saavutamiseks.

11.

ROI (Return on Investment)

ROI näitab, kui palju kasumit on teenitud investeeringutelt turundustegevustesse. See aitab mõõta nii turundusstrateegia üldist tõhusust kui ka konkreetsete taktikate toimimist.

ROI arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit:

ROI = (tulu – kulud) / kulud

Kus:

  • tulu on investeeringust saadud tulu või kasum;
  • kulud on investeeringu tegemiseks tehtud kulud.

ROI tulemust väljendatakse protsendina ning positiivne ROI näitab, et investeering on kasumlik, samas kui negatiivne ROI näitab kahjumit. 

ROI aitab ettevõtetel ja investoritel hinnata erinevate investeerimisvõimaluste tulusust ja teha teadlikke otsuseid.

12.

Klõpsamise määr ehk CTR (Click-Through Rate)

CTR on digiturunduses oluline mõõdik, mis näitab, kui suur protsent inimestest, kes näevad teatud reklaami või linki, klõpsavad sellel ning liiguvad sealt edasi ettevõtte maandumislehele

CTR-i arvutatakse järgmise valemiga:

CTR = (klõpsude arv / reklaami või linki kuvamiste arv) x 100

12.

Omastamismudel (Attribution Model)

Omastamismudel selgitab, kuidas  toovad erinevaid turunduskanalid- ja tegevused kodulehele kasutajaid ja konversioone. Nii saab mõõta, milline turunduskanal või tegevus oli konversioonide tekitamisel kõige tõhusam.

13.

Reageerimise määr (Engagement Rate)

Reageerimise määr näitab tarbijate huvi ettevõtte turundusmaterjalide vastu. Sellega mõõdetakse näiteks sotsiaalmeedia postituste laikimist või jagamist, kommentaaride jätmist, või e-kirjade avamist.

14.

Taasturundus (Remarketing/Retargeting)

See tähendab turundussõnumite suunamist neile kasutajatele, kes on juba korra tarbinud ettevõtte tooteid või teenuseid.

Kokkuvõte

Nagu näeme, pole turunduskeel niisama sõnavaht, vaid igal mõistel on konkreetne sisu, millega teadlik ja tasemel tegelemine tähendab tulu ettevõttele.

Kuna meil pole kombeks leppida poolikute lahendustega ning turundus on meie inimese süvahuvi (ega asjata pole meie nimi Geeks ehk süvenejad/nohikud), pakume sellest sügisest alates turundusjuhi ja turundusosakonna täisteenust. 

See tähendab:

01.

Kiiret sisulise turundustööga pihta hakkamist, sest meie meeskond on harjunud omavahel koos ülesandeid püstitama ning lahendama.

02.

Töökoormuse jaotumist mitme inimese vahel, sest tööd on palju ning meil on parima tulemuse tagamiseks iga alamvaldkonna jaoks oma spetsialist.

03.

Turundustöö ei jää kunagi tahaplaanile ega viimasele minutile, sest meie töö on tegeleda just sellega ning me oleme süsteemsed.

04.

Pikaajalist koostööd, mille käigus meie turundusstrateegid ning loovtöötajad aitavad ettevõttel täita senisest läbimõeldumalt ning paremini ärieesmärke.

Ühesõnaga – kõik turundustegevused, mida me siin blogipostituses kirjeldasime, saavad tehtud kõrgetasemeliselt ning õigeaegselt. Kirjuta meile info@geeks.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu ja hakkame otsast pihta!